top of page

Privatlivspolitik for Psykologhuset, Birthe Kyed Olesen og Pernille Marcker

Behandling af dine oplysninger

Vi passer på dine personlige oplysninger. Nedenfor kan du se, hvordan vi behandler dine oplysninger:

I forbindelse med psykologisk behandling af dig er vi som dataansvarlige forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, Dette er lovbestemt i ”Psykologloven” og i ”Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer”.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i forbindelse med den psykologiske behandling af dig, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig i det omfang det er relevant for netop dig og din behandling.:

Almindelige kategorier af personoplysninger er: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer,  familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”) er: Helbredsoplysninger

Formålet med behandling af personoplysningerne

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

-   I vores behandling af dig

-   I udarbejdelsen af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

-   I kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse

-   Hvis du har fået en henvisning med offentligt tilskud, vil der i fremtiden kunne ske indberetning til klinisk kvalitetsdatabase.

     (Dette er dog endnu ikke vedtaget ved lov)

-   Afregningsformål

-   Overholdelse af vores forpligtelser iht gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,       databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

-   Dokumentationspligt

-   Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

-   Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

-   Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

-   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.

-   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

-   Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

I forbindelse med brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

-   CompuGroup Medical Danmark A/S

-   Revisorer – som kun modtager oplysninger ifm. afregning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt, og dine persondata vil kun blive udleveret med samtykke fra dig. Hvis du fået en henvisning fra din læge med tilskud fra det offentlige, så er der stadigvæk frivillighed i forhold til, at du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Men ønsker du ikke at give os personoplysningerne, så vil vi ikke kunne varetage myndighedernes krav og formålene ovenfor, og derfor vil vi ikke vil kunne behandle dig med tilskud fra det offentlige.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere. Vi vil altid tale med dig om, hvilke oplysninger, der videregives, inden vi videregiver oplysninger til andre sundhedspersoner, og få din accept heraf forinden:

-   Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

-   Styrelsen for Patientsikkerhed og Psykolognævnet i det omfang der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

-   Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

-   Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale      afregningskontorer.

-   I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

-   I de kommende år, vil dine persondata under henvisning fra lægen med tilskud fra det offentlige kunne videregives til

    Den Danske Kvalitetsdatabase. Aftalen omkring udlevering af oplysninger til kvalitetsdatabasen er endnu ikke besluttet.

    Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

-  Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i

    medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles   og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (c) og (h).

-   Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

-   Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter   reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016

-   Dine personoplysninger videregives kun til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

                                                                         Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Opbevaring og slettepolitik

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe der er behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Efter 5 år destruerer vi journalen/de oplysninger, vi har om dig. Det vil også sige, at du ikke kan forvente at få udleveret dine oplysninger, når der er gået mere end fem år.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

bottom of page